1000 NAMES OF PARVATI – KURMA PURANAM

EBOOK

1000 names of Parvati – PDF

1000 NAMES OF PARVATI – KURMA PURANAM

Shiva – Uma – Paramashakti – Ananta – Nishkala – Amala – Shanta – Maheshvari – Nitya – Shashvati – Paramakshara – Achintya – Kevala – Shivatma – Paramatma – Anadi – Avyaya – Shuddha – Devatma – Sarvaga – Achala – Eka – Anekavibhagastha – Mayatitha – Sunirmala – Mahamaheshwari – Satya – Mahadevi – Niranjana – Kashtha – Sarvantarastha – Chitshakti – Athilalasa – Nanda – Sarvvatmika – Vidya – Jyotirupa Amrita – Akshara – Shanti – Sarvvapratishta – Nivrithi – Amritapradha – Vyomamurti – Vyomalaya – Vyomadhara – Achyuta – Amara – Anadinidhana – Amogha – Karanathma – Kalakula – Swathaprathamaja – Amritanabhi – Atmasamshraya – Praneshvarapriya – Mata – Mahamahishaghatini – Pranaroopa – Pradhana-Purusheshwari – Sarvvashakti – Kalakara – Jyotsna – Sarvvakaryaniyantri – Sarvvabhuteshvawari – Samsarayoni – Sakala – Sarvvashakti samudbhava – Samsarapotha – Durvara – Durnirikshya – Durasada – Pranashakti – Pranavidya – Yogini – Paramakala – Mahavibhuti – Durddharsha – Mulaprakritisambhava – Anadyanantavidhya – Paramaghapakarshini – Svargasthitya – Tarakarani – Sudurvvachya – Duratyaya – Shabhdayoni – Shabdhamayi – Nadhakhya – Nadhavigraha – Anadhi – Avyaktaguna – Mahanadha – Sanatani – Akashayoni – Yogastha – Mahayogeshwareshvari – Mahamaya – Sudhushpara – Mulaprakriti – Ishwari – Pradhanapurushatitha – Pradhanapurushatmika – Purana – Chinmayi – Adipurusharupini – Bhootantavastha – Kudastha – Mahapurushasamnvitha – Janmamrityujarajitha – Sarvvashaktisamanvita – Vyapini – Anavachhinna – Pradhananu-Praveshini – Kshetrajnashakti – Avyaktalakshana – Malavarjjita – Anadimayasambinna – Prakritigraha – Mahamayasamutpanna – Tamasi – Pourushi – Dhevya – Vyakthatmika – Krishna – Avyakthatmika – Rrakta – Shukla – Prasutika – Akarya – Karyajanani – Nityaprasavadharmini – Sargapralayanirmukta – Srishtisthithyanthadharmini – Brahmagarbha – Chaturvimsha – Padmanabha – Achyutathmika – Vaidyuti – Shashvati – Youni – Jaganmata – Ishvarapriya – Sarvvadhara – Maharupa – Sarvvaisharyasamannitha – Vishvarupa – Mahagarbha – Vishveshechhanuvartini – Mahlyasi – Brahmayoni – Mahalakshmisamudbhava – Mahavimana-Madhyastha – Mahanidra – Atmahetuka – Sarvva-Sadharani – Sukshma – Avidya – Paramarthiki – Anantarupa – Anantastha – Purushamohini – Devi – Anekakarasamsthana – Kalatrayavivarjita – Brahmajanma – Harimurti – Brahmakhya – Brahmavishnu-Shivatmika – Brahmeshavishnujanani – Brahmasamshraya – Vyakta – Prathamaja – Brahmi – Mahati – Brahmarupini. Vairagyaishvaryadharmatma. Brahmamurti – Hridisthita – Apamyoni – Svayambhuthi – Manasi – Tattvasambhava – Ishvarani – Sarvvani – Shankararddhasharirini – Bhavani – Rudrani – Mahalakshmi – Ambika – Maheshvara-Samutpanna – Bhuktimuktiphalaprada – Sarvveshwari – Sarvvavandya – Nitamuditamanasa – Brahmendro-Pendranmitha – Shankarechhanuvarthini – Ishvararddhasanagata – Maheshwarapativrata – Sakridvibhata – Sarvvartisamudraparishoshini – Parvati – Himavatputri – Paramanadadhayini – Gunadhya – Yogaja – Yogya – Jnanamurti – Vikashini – Savitri – Kamala – Lakshmi – Shri – Anantavakshahsthalasthita – Sarojanilaya – Ganga – Yoganidra – Asurardini – Sarasvati – Sarvvavidya – Jagajjveyashta – Sumangala – Vagdevi Varada – Avachya Kirti – Sarvvarthasadhika – Yogishvari – Brahmavidya – Mahavidya – Sushobhana – Guhyavidya – Atmavidya – Dharmavidya – Atmabhavita – Swaha – Vishvambhara – Siddhi – Swadha – Medha – Dhriti – Shruti – Niti – Suniti – Sukriti – Madhavi – Naravahini – Pujya – Vibhavati – Soumya – Bhogini – Bhogashayini – Shobha – Vamshakari – Lola – Manini – Parameshtini – Trailokyasundari – Ramya – Sundari – Kamacharini – Mahanubhava – Sattvastha – Mahamahisha-Mardini – Padmamala – Papahara – Vichitramukutangadha – Kantha – Chitrambaradhara – Divyabharana-Bhushitha – Hamsakhya – Vyomanilaya – Jagasrishtivivarddhini – Niyanthri – Yantramadhyastha – Nandini – Bhadrakalika – Adityavarna – Koumari – Mayuravaravahana – Vrishasanagata – Gouri – Mahakali – Surarchitha – Aditi – Niyata – Roudri – Padmagarbhavivahana – Virupakshi – Lelihana – Mahasuravinashini – Mahaphala – Anavadyangi – Kamarupa – Vibhavari – Koushiki – Vichitraratnamukuta – Pranatarthi – Prabhanjani – Karshani – Ratri – Tridashartivinashini – Vahurupa – Virupa – Surupa – Rupavarjitha – Bhaktarthishamani – Bhavya – Bhavathapavinashini – Nirguna – Nityavibhava – Nihsara – Nirapatrapa – Tapasvini – Samagithi – Bhavankanilayalaya – Diksha – Vidyadhari – Diptha – Manendrarinipatini – Sarvvathishayini – Vidya – Sarvvasiddhipradayini – Sarvveshwarapriya – Tarkshi – Samudrantaravasini – Akalanka – Niradhara – Nityashiddha – Niramaya – Kamadhenu – Vrihadgarbha – Dhimathi – Mohanashini – Nisankalpa – Niratanka – Vinaya – Vinayapriya – Jvalamalasahasradhya – Devadevi – Manomayi – Mahabhagavathi – Bhaga – Vasudevasamudbhava – Mahendrapendrabhagini – Bhaktigamya – Paravara – Jnanajneya – Jarathitha – Vedantavishaya – Gathi – Dakshina – Dahana – Dantha – Sarvvabhutanamaskritha – Yogamaya – Vibhagajna – Mahamoha – Gariyasi – Sandhya – Brahmavidyashraya – Vijankurasamudhbuthi – Mahashakti – Mahamathi – Kshanthi – Prajna – Chiti – Samvith – Mahabhogindra-Shayini – Vikrithi – Shankari – Shanthi – Ganagandharasevita – Vaishvanari – Mahashala – Devasena – Guhapriya – Maharatri – Shivananda – Shachi – Duswapnanashini – Ijya – Pujya – Jagaddhatri – Durvineya – Swarupini – Guhalvika – Gunothpathi – Mahapitha – Marutsutha – Havyavahantaragadhi – Havyavahasa-Mudhbhava – Jagadyoni – Jaganmatha – Janmamrityujarathiga – Buddhi – Mahabuddhimathi – Purushantaravasini – Taraswini – Samadhistha – Trinethra – Divisamsthitha – Sarvvendriyamanomatha – Sarvvabhutahridisthitha – Samsaratharini – Sattvashuddhikari – Shuddhi – Malatrayavinashini – Jagadpriya – Jaganmurthi – Trimurthi – Amritashraya – Nirashraya – Nirahara – Nirankushapododbhava – Surupa – Bhavini – Harini – Prabha – Unmilani – Sarvasaha – Sarvvapratyayasakshini – Susoumya – Chandravadana – Tandavasaktamanasa – Chakrahastha – Viochithrangi – Sragvini – Padmadharini – Paravaravidhanajna – Mahapurushapurvaja – Vishveshvarapriya – Vidyut – Vidyujjihva – Jithashrama – Vidyamayi – Sahaasrakshi – Sahasravadanathmaja – Sahasrarashmi – Sattvasta – Maheshwarapadashraya – Kshalini – Mrinmayi – Vyaptha – Padmavodhika – Taijasvi – Mahamayashraya – Manya – Mahadevamanorama – Vyomalakshmi – Simharatha – Chekitana – Amitaprabha – Vireshwari – Vimanastha – Vishoka – Shokanashini – Anahatha – Kundalini – Nalini – Padmabhasini – Sadananda – Sadakriti – Vagdevata – Sarvvabhutashrayasthita – Brahmakala – Vishnushivagraja – Paragathi – Kshobhika – Bandhika – Bhedya – Bhedabhedavivarjita – Kalalita – Kalarani – Brahmashri – Brahmahridaya – Vyomashakti – Kriyashakti – Jamashakti – Abhinna – Bhinnasamsthana – Vashini – Vamshakarini – Guhyashakti – Gunatita – Sarvada – Sarvatomukhi – Bhagini – Bhagavatpatni – Sakala – Kalakarini – Sarvvavit – Sarvvatobhadra – Guhyatitha – Guharani – Prakriya – Yogamata – Ganga – Vishveshareshvari – Kapila – Akapila – Kanta – Kamalabha – Kalantara – Punya – Pushkarini – Bhoktri – Puranadarapurahsara – Poshani – Paramaishvaryabhutida – Bhutibhushana – Panchabrahmasamutpathi – Paramarthavigraha – Dharmodaya – Bhanumati – Yogijneya – Manojava – Manorama – Manoraska – Tapasi – Vedarupini – Vedashakti – Vedamata – Vedavidyaprakashini – Yogeshvareshvari – Mata – Mahashakti – Manomayi – – Viyanmurti – Vidyunmala – Vihayasi – Kinnari – Surabhi – Vidya – Nandini – Nandivallabha – Bharati – Paramananda – Paraparavibhedika – Sarvvapraharanopeta – Kamya – Kameshvareshvari – Achintya – Anantavibhava – Bhulekha – Kanakaprabha – Kushmandi – Dhanaratnadhya – Sugandha – Gandhadayini – Trivikramapadodbhuta – Dhanushpani – Shivodaya – Sudurlabla – Dhanadhyaksha – Dhanya – Pingalalochana – Shanti – Prabhavati – Dipti – Pankajayatalochana – Adya – Hritamalodbhuta – Gomata – Ranapriya – Satkriya – Girisha – Shuddhi – Nityapushta – Nirantara – Durga – Katyayani – Chandi – Charichitanga – Suvigraha – Hiranyavarna – Jagati – Jagadyantrapravartika – Sarada – Mandaradrinivasa – Svarnamalini – Ratnamala – Ratnagarbha – Pushti – Vishvapramathini – Padmanana – Padmanibha – Nityatushta – Amritodbhava – Dhunvati – Dushprakampa – Suryamata – Drishadvati – Mahendrabhagini – Soumya – Varenya – Varadayika – Kalyani – Kamalavasa – Panchachuda – Varaprada – Vachya – Amareshvari – Vandhya – Durjjaya – Duratikrama – Kalaratri – Mahabaga – Virabhadrapriya – Hita – Bhadrakali – Jaganmata – Bhaktamangaladayini – Karala – Pingalakara – Kamabheda – Mahasvana – Yashasvini – Yashoda – Shadadhvaparivartika – Shankhini – Padmini – Sankhya – Samkhyayogapravartika – Chaitra – Samvatsararuda – Jagatsampurani – Indraja – Shumbhari – Khechari – Khastha – Kamburgriva – Kalipriya – Khagadhvaja – Khagaruda – Varahi – Pugamalini – Aishvaryapadmanilaya – Virakta – Garudasana – Jayanti – Hridguhagamya – Shankareshtaganagrani – Samyastha – Sankalpasiddha – Sarvvavijnandayini – Kalikalkavihantrui – Guhyanpanishaduttama – Nishtha – Drishti – Smriti – Vyapi – Pushti – Tushti – Kriyavati – Vishvamareshvasreshana – Bhukti – Mukti – Shiva – Amrita – Lohitasarpamala – Bhisani – Naramalini – Anantashayana – Ananta – Naranarayanodbhava – Nrisimhi – Daityamathini – Shankachakragadadhara – Ambika – Sankarshanasamutpatti – Padasamshrava – Mahajvala – Mahabhuti – Sumurti – Sarvvakamadhuka – Suprabha – Sustani – Souri – Dharmakamarthamokshada – Bhrumadhyanilaya – Purva – Puranapurusharani – Mahavibhutida – Madhya – Sarojanayana – Sama – Anadya – Nilotpaladalaprabha – Asthadashabhuja – Sarvvashaktyasanaruda – Dharmadharmavivarjita – Vairagyajnananirata – Niraloka – Nirindriya – Vichitragahanadhara – Shvashvatasthanavasini – Sthaneshvari – Nirananda – Trishulavaradharini – Asheshadevatamurti – Devatavaradevata – Ganambika – Giriputri – Nishumbhavinipatini – Avarna – Varnarahita – Trivarna – Jivasambhava – Anantavarna – Ananyastha – Shankari – Shantamanasa – Agotra – Gomati – Goptri – Guhyarupa – Gunottara – Go – Gih – Govyapriya – Gouni – Ganeshvaranamaskrita – Satyabhama – Satyasandha – Trisandhya – Sandhivarjita – Sarvvavadashraya – Samkhya – Samkhyayogasamudbhava – Asamkhyeya – Aprameyakhya – Shunya – Suddakulodbhava – Vindunadasamutpatti – Shambhuvasa – Shashiprabha – Pishanga – Bhedarahita – Manojna – Madhusudani – Mahashri – Shrisamutapatti – Tamohparepratishthita – Tritattvamata – Trividha – Susukshmapadasamshraya – Shantyatita – Malatita – Nirvikara – Nirashraya – Shivakhya – Chittanilaya – Kashyapi – Shivajnanasvarupini – Daityadanavanirmukhi – Kalakarnika – Shastrayoni – Kriyamurti – Chatruvargapradarshika – Narayani – Narodbhuti – Koumudi – Lingadharini – Karmuki – Kalita – Bhava – Paravaravibhutida – Vadava – Pararddhajatamahima – Vamalochana – Subhadra – Devaki – Sita – Manasvini – Vedavedangaparaga – Manyumata – Mahamanyusamundbhava – Amanyu – Amritasvada – Puruhuta – Purushtuta – Ashouchya – Bhinnavishaya – Hiranyarajatapriya – Hiranyarajani – Haimi – Hemabharanabhushita – Vibhrajamana – Durjneya – Jyotishtomafalaprada – Mahnidrasamudbhyuti – Anidra – Satyadevata – Dirgha – Kakudmini – Hridya – Shantida – Shantivarddhini – Lakshyadishaktijanani – Shaktichakrapravartika – Trishaktijanani – Janya – Shadurmiparivarjita – Sudhama – Karmakarani – Yugantadahanatmika – Sankarshini – Jagaddhatri – Kamayoni – Kiritini – Aindri – Trailokyanamita – Vaishnavi – Parameshvari – Pradyumnadayita – Datri – Yugmadrishti – Trilochana – Madotkata – Hamsagati – Prachanda – Chandavikrama – Vrishavesha – Vishyanmatra – Vindhyaparvatavasini – Himavanmerunilaya – Kailasagirivasini – Chanurahantritanaya – Nitijna – Kamarupini – Vedavedya – Vratasnata – Brahmashailanivasini – Virabhadrapraja – Vira – Siddha – Mahakamasamudbhava – Vidyanadharanirakriti – Apyayani – Haranti – Pavani – Poshani – Kala – Matrika – Manmathodbhuta – Varija – Vahanapriya – Sudha –
Karishini – Vani – Vinavadanatatpara – Sevita – Sevika – Sevya – Garudatmati – Arundhati – Hiranyakshi – Mrigakshi – Manadayini – Vasuprada – Vasumati – Vasudhara – Vasundhara – Dharadhara – Vararoha – Characharasahsrada – Shriphala – Shrimati – Shrisha – Shrinivasa – Shivapriya – Shridhari – Shrikari – Kalya – Shridhararddhasharirini – Anantadrishti – Akshudra –
Dhatrisha – Dhanadapriya – Daityasamuhaniyantri – Simhika – Simhavahana – Suvarchala – Sushroni – Sukirti – Chhinnasamshaya – Rasajna – Rasada – Rama – Lelihana – Amritasrava – Nityodita – Svayamjyotih – Utsuka – Mritajivani – Vajratunda – Vajrajihva – Mangalya – Mangala – Mala – Nirmala – Malaharini – Gandharvi – Garudi – Chandri – Kambalashvatarapriya – Soudamini – Janananda – Bhrikutikutilanana – Karnikarakara – Kakshya – Kamsapranapaharini – Yugandhara – Yugavarta – Trisandhya – Harshavardhini – Pratyakshadevata – Divya – Divyagandhathivasana – Shakrasanagata – Shakri – Sadhya – Charusharasana – Ishta – Vishishta – Shishteshta – Shishtashishtaprapujita – Shatarupa – Shatavarta – Vinata – Surabhi – Sura – Surendramata – Sudyumna – Sushumna – Suryasamsthita – Samiksha – Satpratishtha – Nivrithi – Jnanaparaga – Dharmashastrarthakushala – Dharmajna – Dharmavahana – Dharmadharmavinirmatri – Dharmikamangalaprada – Dharmamayi – Dharmashakti – Vidharma – Vishvadharmini – Dharmantara – Dharmamayi – Dharmapurva – Dhanavaha – Dharmopadeshtri – Dharmaksha – Dharmagamya – Dharadhara – Mahadevaikasakshini – Sadashiva – Vishaynmurti – Vedamurti – Amurtika – Parameshvari – Shobha – Vishala – Prasannavadana – Hrishtatama