Om lokah samastah sukhino bhavantu – May all beings everywhere be happy

Om lokah samastah sukhino bhavantu

May all beings everywhere be happy