_ COACHING _ PRODUCTS _ FOR MEN _ FOR WOMEN _ RELATIONSHIPS _ BODY _ MIND _ BUSINESS _ SPIRIT YOUR ACCOUNT _ SUPPORT

Sanskrit

Sanskrit

Videos

Audios

Resources

Terms

Mantras

Deities

Life powers

Tantric sex


 

1000 Names of Parvati


1000 names of Parvati - Kurma Puranam


1000 names of Parvati - PDF


Shiva - Uma - Paramashakti - Ananta - Nishkala - Amala - Shanta - Maheshvari - Nitya - Shashvati - Paramakshara - Achintya - Kevala - Shivatma - Paramatma - Anadi - Avyaya - Shuddha - Devatma - Sarvaga - Achala - Eka - Anekavibhagastha - Mayatitha - Sunirmala - Mahamaheshwari - Satya - Mahadevi - Niranjana - Kashtha - Sarvantarastha - Chitshakti - Athilalasa - Nanda - Sarvvatmika - Vidya - Jyotirupa Amrita - Akshara - Shanti - Sarvvapratishta - Nivrithi - Amritapradha - Vyomamurti - Vyomalaya - Vyomadhara - Achyuta - Amara - Anadinidhana - Amogha - Karanathma - Kalakula - Swathaprathamaja - Amritanabhi - Atmasamshraya - Praneshvarapriya - Mata - Mahamahishaghatini - Pranaroopa - Pradhana-Purusheshwari - Sarvvashakti - Kalakara - Jyotsna - Sarvvakaryaniyantri - Sarvvabhuteshvawari - Samsarayoni - Sakala - Sarvvashakti samudbhava - Samsarapotha - Durvara - Durnirikshya - Durasada - Pranashakti - Pranavidya - Yogini - Paramakala - Mahavibhuti - Durddharsha - Mulaprakritisambhava - Anadyanantavidhya - Paramaghapakarshini - Svargasthitya - Tarakarani - Sudurvvachya - Duratyaya - Shabhdayoni - Shabdhamayi - Nadhakhya - Nadhavigraha - Anadhi - Avyaktaguna - Mahanadha - Sanatani - Akashayoni - Yogastha - Mahayogeshwareshvari - Mahamaya - Sudhushpara - Mulaprakriti - Ishwari - Pradhanapurushatitha - Pradhanapurushatmika - Purana - Chinmayi - Adipurusharupini - Bhootantavastha - Kudastha - Mahapurushasamnvitha - Janmamrityujarajitha - Sarvvashaktisamanvita - Vyapini - Anavachhinna - Pradhananu-Praveshini - Kshetrajnashakti - Avyaktalakshana - Malavarjjita - Anadimayasambinna - Prakritigraha - Mahamayasamutpanna - Tamasi - Pourushi - Dhevya - Vyakthatmika - Krishna - Avyakthatmika - Rrakta - Shukla - Prasutika - Akarya - Karyajanani - Nityaprasavadharmini - Sargapralayanirmukta - Srishtisthithyanthadharmini - Brahmagarbha - Chaturvimsha - Padmanabha - Achyutathmika - Vaidyuti - Shashvati - Youni - Jaganmata - Ishvarapriya - Sarvvadhara - Maharupa - Sarvvaisharyasamannitha - Vishvarupa - Mahagarbha - Vishveshechhanuvartini - Mahlyasi - Brahmayoni - Mahalakshmisamudbhava - Mahavimana-Madhyastha - Mahanidra - Atmahetuka - Sarvva-Sadharani - Sukshma - Avidya - Paramarthiki - Anantarupa - Anantastha - Purushamohini - Devi - Anekakarasamsthana - Kalatrayavivarjita - Brahmajanma - Harimurti - Brahmakhya - Brahmavishnu-Shivatmika - Brahmeshavishnujanani - Brahmasamshraya - Vyakta - Prathamaja - Brahmi - Mahati - Brahmarupini. Vairagyaishvaryadharmatma. Brahmamurti - Hridisthita - Apamyoni - Svayambhuthi - Manasi - Tattvasambhava - Ishvarani - Sarvvani - Shankararddhasharirini - Bhavani - Rudrani - Mahalakshmi - Ambika - Maheshvara-Samutpanna - Bhuktimuktiphalaprada - Sarvveshwari - Sarvvavandya - Nitamuditamanasa - Brahmendro-Pendranmitha - Shankarechhanuvarthini - Ishvararddhasanagata - Maheshwarapativrata - Sakridvibhata - Sarvvartisamudraparishoshini - Parvati - Himavatputri - Paramanadadhayini - Gunadhya - Yogaja - Yogya - Jnanamurti - Vikashini - Savitri - Kamala - Lakshmi - Shri - Anantavakshahsthalasthita - Sarojanilaya - Ganga - Yoganidra - Asurardini - Sarasvati - Sarvvavidya - Jagajjveyashta - Sumangala - Vagdevi Varada - Avachya Kirti - Sarvvarthasadhika - Yogishvari - Brahmavidya - Mahavidya - Sushobhana - Guhyavidya - Atmavidya - Dharmavidya - Atmabhavita - Swaha - Vishvambhara - Siddhi - Swadha - Medha - Dhriti - Shruti - Niti - Suniti - Sukriti - Madhavi - Naravahini - Pujya - Vibhavati - Soumya - Bhogini - Bhogashayini - Shobha - Vamshakari - Lola - Manini - Parameshtini - Trailokyasundari - Ramya - Sundari - Kamacharini - Mahanubhava - Sattvastha - Mahamahisha-Mardini - Padmamala - Papahara - Vichitramukutangadha - Kantha - Chitrambaradhara - Divyabharana-Bhushitha - Hamsakhya - Vyomanilaya - Jagasrishtivivarddhini - Niyanthri - Yantramadhyastha - Nandini - Bhadrakalika - Adityavarna - Koumari - Mayuravaravahana - Vrishasanagata - Gouri - Mahakali - Surarchitha - Aditi - Niyata - Roudri - Padmagarbhavivahana - Virupakshi - Lelihana - Mahasuravinashini - Mahaphala - Anavadyangi - Kamarupa - Vibhavari - Koushiki - Vichitraratnamukuta - Pranatarthi - Prabhanjani - Karshani - Ratri - Tridashartivinashini - Vahurupa - Virupa - Surupa - Rupavarjitha - Bhaktarthishamani - Bhavya - Bhavathapavinashini - Nirguna - Nityavibhava - Nihsara - Nirapatrapa - Tapasvini - Samagithi - Bhavankanilayalaya - Diksha - Vidyadhari - Diptha - Manendrarinipatini - Sarvvathishayini - Vidya - Sarvvasiddhipradayini - Sarvveshwarapriya - Tarkshi - Samudrantaravasini - Akalanka - Niradhara - Nityashiddha - Niramaya - Kamadhenu - Vrihadgarbha - Dhimathi - Mohanashini - Nisankalpa - Niratanka - Vinaya - Vinayapriya - Jvalamalasahasradhya - Devadevi - Manomayi - Mahabhagavathi - Bhaga - Vasudevasamudbhava - Mahendrapendrabhagini - Bhaktigamya - Paravara - Jnanajneya - Jarathitha - Vedantavishaya - Gathi - Dakshina - Dahana - Dantha - Sarvvabhutanamaskritha - Yogamaya - Vibhagajna - Mahamoha - Gariyasi - Sandhya - Brahmavidyashraya - Vijankurasamudhbuthi - Mahashakti - Mahamathi - Kshanthi - Prajna - Chiti - Samvith - Mahabhogindra-Shayini - Vikrithi - Shankari - Shanthi - Ganagandharasevita - Vaishvanari - Mahashala - Devasena - Guhapriya - Maharatri - Shivananda - Shachi - Duswapnanashini - Ijya - Pujya - Jagaddhatri - Durvineya - Swarupini - Guhalvika - Gunothpathi - Mahapitha - Marutsutha - Havyavahantaragadhi - Havyavahasa-Mudhbhava - Jagadyoni - Jaganmatha - Janmamrityujarathiga - Buddhi - Mahabuddhimathi - Purushantaravasini - Taraswini - Samadhistha - Trinethra - Divisamsthitha - Sarvvendriyamanomatha - Sarvvabhutahridisthitha - Samsaratharini - Sattvashuddhikari - Shuddhi - Malatrayavinashini - Jagadpriya - Jaganmurthi - Trimurthi - Amritashraya - Nirashraya - Nirahara - Nirankushapododbhava - Surupa - Bhavini - Harini - Prabha - Unmilani - Sarvasaha - Sarvvapratyayasakshini - Susoumya - Chandravadana - Tandavasaktamanasa - Chakrahastha - Viochithrangi - Sragvini - Padmadharini - Paravaravidhanajna - Mahapurushapurvaja - Vishveshvarapriya - Vidyut - Vidyujjihva - Jithashrama - Vidyamayi - Sahaasrakshi - Sahasravadanathmaja - Sahasrarashmi - Sattvasta - Maheshwarapadashraya - Kshalini - Mrinmayi - Vyaptha - Padmavodhika - Taijasvi - Mahamayashraya - Manya - Mahadevamanorama - Vyomalakshmi - Simharatha - Chekitana - Amitaprabha - Vireshwari - Vimanastha - Vishoka - Shokanashini - Anahatha - Kundalini - Nalini - Padmabhasini - Sadananda - Sadakriti - Vagdevata - Sarvvabhutashrayasthita - Brahmakala - Vishnushivagraja - Paragathi - Kshobhika - Bandhika - Bhedya - Bhedabhedavivarjita - Kalalita - Kalarani - Brahmashri - Brahmahridaya - Vyomashakti - Kriyashakti - Jamashakti - Abhinna - Bhinnasamsthana - Vashini - Vamshakarini - Guhyashakti - Gunatita - Sarvada - Sarvatomukhi - Bhagini - Bhagavatpatni - Sakala - Kalakarini - Sarvvavit - Sarvvatobhadra - Guhyatitha - Guharani - Prakriya - Yogamata - Ganga - Vishveshareshvari - Kapila - Akapila - Kanta - Kamalabha - Kalantara - Punya - Pushkarini - Bhoktri - Puranadarapurahsara - Poshani - Paramaishvaryabhutida - Bhutibhushana - Panchabrahmasamutpathi - Paramarthavigraha - Dharmodaya - Bhanumati - Yogijneya - Manojava - Manorama - Manoraska - Tapasi - Vedarupini - Vedashakti - Vedamata - Vedavidyaprakashini - Yogeshvareshvari - Mata - Mahashakti - Manomayi - - Viyanmurti - Vidyunmala - Vihayasi - Kinnari - Surabhi - Vidya - Nandini - Nandivallabha - Bharati - Paramananda - Paraparavibhedika - Sarvvapraharanopeta - Kamya - Kameshvareshvari - Achintya - Anantavibhava - Bhulekha - Kanakaprabha - Kushmandi - Dhanaratnadhya - Sugandha - Gandhadayini - Trivikramapadodbhuta - Dhanushpani - Shivodaya - Sudurlabla - Dhanadhyaksha - Dhanya - Pingalalochana - Shanti - Prabhavati - Dipti - Pankajayatalochana - Adya - Hritamalodbhuta - Gomata - Ranapriya - Satkriya - Girisha - Shuddhi - Nityapushta - Nirantara - Durga - Katyayani - Chandi - Charichitanga - Suvigraha - Hiranyavarna - Jagati - Jagadyantrapravartika - Sarada - Mandaradrinivasa - Svarnamalini - Ratnamala - Ratnagarbha - Pushti - Vishvapramathini - Padmanana - Padmanibha - Nityatushta - Amritodbhava - Dhunvati - Dushprakampa - Suryamata - Drishadvati - Mahendrabhagini - Soumya - Varenya - Varadayika - Kalyani - Kamalavasa - Panchachuda - Varaprada - Vachya - Amareshvari - Vandhya - Durjjaya - Duratikrama - Kalaratri - Mahabaga - Virabhadrapriya - Hita - Bhadrakali - Jaganmata - Bhaktamangaladayini - Karala - Pingalakara - Kamabheda - Mahasvana - Yashasvini - Yashoda - Shadadhvaparivartika - Shankhini - Padmini - Sankhya - Samkhyayogapravartika - Chaitra - Samvatsararuda - Jagatsampurani - Indraja - Shumbhari - Khechari - Khastha - Kamburgriva - Kalipriya - Khagadhvaja - Khagaruda - Varahi - Pugamalini - Aishvaryapadmanilaya - Virakta - Garudasana - Jayanti - Hridguhagamya - Shankareshtaganagrani - Samyastha - Sankalpasiddha - Sarvvavijnandayini - Kalikalkavihantrui - Guhyanpanishaduttama - Nishtha - Drishti - Smriti - Vyapi - Pushti - Tushti - Kriyavati - Vishvamareshvasreshana - Bhukti - Mukti - Shiva - Amrita - Lohitasarpamala - Bhisani - Naramalini - Anantashayana - Ananta - Naranarayanodbhava - Nrisimhi - Daityamathini - Shankachakragadadhara - Ambika - Sankarshanasamutpatti - Padasamshrava - Mahajvala - Mahabhuti - Sumurti - Sarvvakamadhuka - Suprabha - Sustani - Souri - Dharmakamarthamokshada - Bhrumadhyanilaya - Purva - Puranapurusharani - Mahavibhutida - Madhya - Sarojanayana - Sama - Anadya - Nilotpaladalaprabha - Asthadashabhuja - Sarvvashaktyasanaruda - Dharmadharmavivarjita - Vairagyajnananirata - Niraloka - Nirindriya - Vichitragahanadhara - Shvashvatasthanavasini - Sthaneshvari - Nirananda - Trishulavaradharini - Asheshadevatamurti - Devatavaradevata - Ganambika - Giriputri - Nishumbhavinipatini - Avarna - Varnarahita - Trivarna - Jivasambhava - Anantavarna - Ananyastha - Shankari - Shantamanasa - Agotra - Gomati - Goptri - Guhyarupa - Gunottara - Go - Gih - Govyapriya - Gouni - Ganeshvaranamaskrita - Satyabhama - Satyasandha - Trisandhya - Sandhivarjita - Sarvvavadashraya - Samkhya - Samkhyayogasamudbhava - Asamkhyeya - Aprameyakhya - Shunya - Suddakulodbhava - Vindunadasamutpatti - Shambhuvasa - Shashiprabha - Pishanga - Bhedarahita - Manojna - Madhusudani - Mahashri - Shrisamutapatti - Tamohparepratishthita - Tritattvamata - Trividha - Susukshmapadasamshraya - Shantyatita - Malatita - Nirvikara - Nirashraya - Shivakhya - Chittanilaya - Kashyapi - Shivajnanasvarupini - Daityadanavanirmukhi - Kalakarnika - Shastrayoni - Kriyamurti - Chatruvargapradarshika - Narayani - Narodbhuti - Koumudi - Lingadharini - Karmuki - Kalita - Bhava - Paravaravibhutida - Vadava - Pararddhajatamahima - Vamalochana - Subhadra - Devaki - Sita - Manasvini - Vedavedangaparaga - Manyumata - Mahamanyusamundbhava - Amanyu - Amritasvada - Puruhuta - Purushtuta - Ashouchya - Bhinnavishaya - Hiranyarajatapriya - Hiranyarajani - Haimi - Hemabharanabhushita - Vibhrajamana - Durjneya - Jyotishtomafalaprada - Mahnidrasamudbhyuti - Anidra - Satyadevata - Dirgha - Kakudmini - Hridya - Shantida - Shantivarddhini - Lakshyadishaktijanani - Shaktichakrapravartika - Trishaktijanani - Janya - Shadurmiparivarjita - Sudhama - Karmakarani - Yugantadahanatmika - Sankarshini - Jagaddhatri - Kamayoni - Kiritini - Aindri - Trailokyanamita - Vaishnavi - Parameshvari - Pradyumnadayita - Datri - Yugmadrishti - Trilochana - Madotkata - Hamsagati - Prachanda - Chandavikrama - Vrishavesha - Vishyanmatra - Vindhyaparvatavasini - Himavanmerunilaya - Kailasagirivasini - Chanurahantritanaya - Nitijna - Kamarupini - Vedavedya - Vratasnata - Brahmashailanivasini - Virabhadrapraja - Vira - Siddha - Mahakamasamudbhava - Vidyanadharanirakriti - Apyayani - Haranti - Pavani - Poshani - Kala - Matrika - Manmathodbhuta - Varija - Vahanapriya - Sudha -
Karishini - Vani - Vinavadanatatpara - Sevita - Sevika - Sevya - Garudatmati - Arundhati - Hiranyakshi - Mrigakshi - Manadayini - Vasuprada - Vasumati - Vasudhara - Vasundhara - Dharadhara - Vararoha - Characharasahsrada - Shriphala - Shrimati - Shrisha - Shrinivasa - Shivapriya - Shridhari - Shrikari - Kalya - Shridhararddhasharirini - Anantadrishti - Akshudra -
Dhatrisha - Dhanadapriya - Daityasamuhaniyantri - Simhika - Simhavahana - Suvarchala - Sushroni - Sukirti - Chhinnasamshaya - Rasajna - Rasada - Rama - Lelihana - Amritasrava - Nityodita - Svayamjyotih - Utsuka - Mritajivani - Vajratunda - Vajrajihva - Mangalya - Mangala - Mala - Nirmala - Malaharini - Gandharvi - Garudi - Chandri - Kambalashvatarapriya - Soudamini - Janananda - Bhrikutikutilanana - Karnikarakara - Kakshya - Kamsapranapaharini - Yugandhara - Yugavarta - Trisandhya - Harshavardhini - Pratyakshadevata - Divya - Divyagandhathivasana - Shakrasanagata - Shakri - Sadhya - Charusharasana - Ishta - Vishishta - Shishteshta - Shishtashishtaprapujita - Shatarupa - Shatavarta - Vinata - Surabhi - Sura - Surendramata - Sudyumna - Sushumna - Suryasamsthita - Samiksha - Satpratishtha - Nivrithi - Jnanaparaga - Dharmashastrarthakushala - Dharmajna - Dharmavahana - Dharmadharmavinirmatri - Dharmikamangalaprada - Dharmamayi - Dharmashakti - Vidharma - Vishvadharmini - Dharmantara - Dharmamayi - Dharmapurva - Dhanavaha - Dharmopadeshtri - Dharmaksha - Dharmagamya - Dharadhara - Mahadevaikasakshini - Sadashiva - Vishaynmurti - Vedamurti - Amurtika - Parameshvari - Shobha - Vishala - Prasannavadana - Hrishtatama


Sanskrit - Videos

JYOTISA RAJAYA! - 4 min - VIDEO 

VITAL FORCE 2011 - WORDS OF POWER! - BURNING MAN - 7 min - VIDEO 

SHIVA RAJAYA! - 2 min - VIDEO 

108 Names Of Shiva - 6 min - VIDEO 

Mantra for vitality and health - 9 min - VIDEO 

MANTRAS = VITAMINS FOR YOUR MIND - 10 min - VIDEO 

How to use Sanskrit in your daily life - 8 min - VIDEO 

How mantras work - 9 min - VIDEO

Connecting with Babaji - Mahavatar Babaji calligraphy - 6 min - VIDEO

Babaji Nagaraj - Kriya Babaji - Kriya Yoga - Babaji Meditation - 6 min - VIDEO

1000 names of Shiva - 8 min - VIDEO

Nature Tantra - Strategies to spiritually energize your environment - 5 min - VIDEO 

Sanskrit Gold - 1 min - VIDEO 

Elektrika's Sanskrit Gold - 2 min - VIDEO 

Sanskrit calligraphies on body - Experiment - 7 min - VIDEO 

Sanskrit Calligraphies - 1 min - VIDEO 

Ganga Arti - Fire - Rishikesh - 6 min - VIDEO 

Ganga Arti - Singing - Rishikesh - 10 min - VIDEO 

Ganga Arti - Rishikesh - 2 min - VIDEO 


Sanskrit - Audios

Mantra for vitality and health - 9 min - MP3

MANTRAS = VITAMINS FOR YOUR MIND - 10 min - MP3

Connecting with Babaji - Mahavatar Babaji calligraphy - 6 min - MP3 

Babaji Nagaraj - Kriya Babaji - Kriya Yoga - Babaji Meditation - 6 min - MP3

Mantric Power - Energy highways - 18 min - MP3

1000 names of Shiva - 8 min - MP3

How mantras work - 9 min - MP3

Why calligraphies work - 12 min - MP3

Why keep the calligraphies you write - 13 min - MP3

MANTRAS = VITAMINS FOR YOUR MIND - 10 min - MP3

Mantra for vitality and health - 9 min - MP3

How to turn a sleepless night into a bright awakening - 5 min - MP3

Can you talk to water? - 5 min - MP3


Sanskrit - Resources

Sanskrit language - RESOURCES

Sanskrit calligraphy - ARTICLE

Sanskrit alphabet - Sanskrit script - Devanagiri - RESOURCES

Calligraphies and translations - ARTICLE

Is Sanskrit a better language than English for spiritual development? - ARTICLE


Life powers

Adhikaranya - Destiny

Anurakti - Love

Dariman - Authority

Shimyu - Transformation

Susampad - Creativity

Nadi Vidya - Synergy

Ojas - Vitality

Jyotisa - Light

Prarochana - Influence

Kama - Sex

Indrajala - Magic

Aditi - Freedom

Artha - Money

Shaktipata - Transmission

Kundalini - Energy

Samgha - Group

Diksha - Initiation

Satya - Truth

Darshana - Seeing

Tantra - Teaching

Kamayama - Sexual mastery

Shaktiyama - Life force mastery

Ashanayama - Food mastery

Tanuyama - Body mastery

Shalayama - House mastery


Mantras

Gayatri

Nirvana

Shantih - Peace

Jiva Mukta - Spiritual Liberation

Aham Asmi - I am That

Sat Chit Anand - Truth Consciousness Bliss

Atma Prema - Self Love


Hindu Deities


Brahma

Prajapati


Kali

Kali - Kali

Kali - Bhimanadini

Kali - Kamadatri

Kali - Nilavani

Kali - Sundari para

Kali - 100 Names of Kali

Kali - 1000 Names of Kali


Krishna

Krishna

Krishna + Radha - PHOTOS


Kumara

Kumara

Sanat Kumara


Kumari

Kumari


Lakshmi

Lakshmi


Lalita

1000 Names of Lalita


Parvati

1000 names of Parvati


Radha

Radha + Krishna - PHOTOS


Rama

Rama


Radha

1000 names of Radha - 1

1000 names of Radha - 2


Shakti

Shakti


Shiva

Shiva - Shiva

Shiva - Mahesvara

Shiva - Nataraja

Shiva - Nilakantha

Shiva - Visva

Shiva - Shiva Shankara

Shiva - 1000 names of Shiva

Shiva - 108 names of Shiva


Vedic deities

Prakriti

Surya