COACHING PRODUCTS FOR MEN FOR WOMEN RELATIONSHIPS BODY MIND BUSINESS SPIRIT YOUR ACCOUNT SUPPORT

Sanskrit

Sanskrit

Videos

Audios

Resources

Terms

Mantras

Deities

Life powers

Tantric sex


 

1000 Names of Parvati


1000 names of Parvati - Kurma Puranam


1000 names of Parvati - PDF


Shiva - Uma - Paramashakti - Ananta - Nishkala - Amala - Shanta - Maheshvari - Nitya - Shashvati - Paramakshara - Achintya - Kevala - Shivatma - Paramatma - Anadi - Avyaya - Shuddha - Devatma - Sarvaga - Achala - Eka - Anekavibhagastha - Mayatitha - Sunirmala - Mahamaheshwari - Satya - Mahadevi - Niranjana - Kashtha - Sarvantarastha - Chitshakti - Athilalasa - Nanda - Sarvvatmika - Vidya - Jyotirupa Amrita - Akshara - Shanti - Sarvvapratishta - Nivrithi - Amritapradha - Vyomamurti - Vyomalaya - Vyomadhara - Achyuta - Amara - Anadinidhana - Amogha - Karanathma - Kalakula - Swathaprathamaja - Amritanabhi - Atmasamshraya - Praneshvarapriya - Mata - Mahamahishaghatini - Pranaroopa - Pradhana-Purusheshwari - Sarvvashakti - Kalakara - Jyotsna - Sarvvakaryaniyantri - Sarvvabhuteshvawari - Samsarayoni - Sakala - Sarvvashakti samudbhava - Samsarapotha - Durvara - Durnirikshya - Durasada - Pranashakti - Pranavidya - Yogini - Paramakala - Mahavibhuti - Durddharsha - Mulaprakritisambhava - Anadyanantavidhya - Paramaghapakarshini - Svargasthitya - Tarakarani - Sudurvvachya - Duratyaya - Shabhdayoni - Shabdhamayi - Nadhakhya - Nadhavigraha - Anadhi - Avyaktaguna - Mahanadha - Sanatani - Akashayoni - Yogastha - Mahayogeshwareshvari - Mahamaya - Sudhushpara - Mulaprakriti - Ishwari - Pradhanapurushatitha - Pradhanapurushatmika - Purana - Chinmayi - Adipurusharupini - Bhootantavastha - Kudastha - Mahapurushasamnvitha - Janmamrityujarajitha - Sarvvashaktisamanvita - Vyapini - Anavachhinna - Pradhananu-Praveshini - Kshetrajnashakti - Avyaktalakshana - Malavarjjita - Anadimayasambinna - Prakritigraha - Mahamayasamutpanna - Tamasi - Pourushi - Dhevya - Vyakthatmika - Krishna - Avyakthatmika - Rrakta - Shukla - Prasutika - Akarya - Karyajanani - Nityaprasavadharmini - Sargapralayanirmukta - Srishtisthithyanthadharmini - Brahmagarbha - Chaturvimsha - Padmanabha - Achyutathmika - Vaidyuti - Shashvati - Youni - Jaganmata - Ishvarapriya - Sarvvadhara - Maharupa - Sarvvaisharyasamannitha - Vishvarupa - Mahagarbha - Vishveshechhanuvartini - Mahlyasi - Brahmayoni - Mahalakshmisamudbhava - Mahavimana-Madhyastha - Mahanidra - Atmahetuka - Sarvva-Sadharani - Sukshma - Avidya - Paramarthiki - Anantarupa - Anantastha - Purushamohini - Devi - Anekakarasamsthana - Kalatrayavivarjita - Brahmajanma - Harimurti - Brahmakhya - Brahmavishnu-Shivatmika - Brahmeshavishnujanani - Brahmasamshraya - Vyakta - Prathamaja - Brahmi - Mahati - Brahmarupini. Vairagyaishvaryadharmatma. Brahmamurti - Hridisthita - Apamyoni - Svayambhuthi - Manasi - Tattvasambhava - Ishvarani - Sarvvani - Shankararddhasharirini - Bhavani - Rudrani - Mahalakshmi - Ambika - Maheshvara-Samutpanna - Bhuktimuktiphalaprada - Sarvveshwari - Sarvvavandya - Nitamuditamanasa - Brahmendro-Pendranmitha - Shankarechhanuvarthini - Ishvararddhasanagata - Maheshwarapativrata - Sakridvibhata - Sarvvartisamudraparishoshini - Parvati - Himavatputri - Paramanadadhayini - Gunadhya - Yogaja - Yogya - Jnanamurti - Vikashini - Savitri - Kamala - Lakshmi - Shri - Anantavakshahsthalasthita - Sarojanilaya - Ganga - Yoganidra - Asurardini - Sarasvati - Sarvvavidya - Jagajjveyashta - Sumangala - Vagdevi Varada - Avachya Kirti - Sarvvarthasadhika - Yogishvari - Brahmavidya - Mahavidya - Sushobhana - Guhyavidya - Atmavidya - Dharmavidya - Atmabhavita - Swaha - Vishvambhara - Siddhi - Swadha - Medha - Dhriti - Shruti - Niti - Suniti - Sukriti - Madhavi - Naravahini - Pujya - Vibhavati - Soumya - Bhogini - Bhogashayini - Shobha - Vamshakari - Lola - Manini - Parameshtini - Trailokyasundari - Ramya - Sundari - Kamacharini - Mahanubhava - Sattvastha - Mahamahisha-Mardini - Padmamala - Papahara - Vichitramukutangadha - Kantha - Chitrambaradhara - Divyabharana-Bhushitha - Hamsakhya - Vyomanilaya - Jagasrishtivivarddhini - Niyanthri - Yantramadhyastha - Nandini - Bhadrakalika - Adityavarna - Koumari - Mayuravaravahana - Vrishasanagata - Gouri - Mahakali - Surarchitha - Aditi - Niyata - Roudri - Padmagarbhavivahana - Virupakshi - Lelihana - Mahasuravinashini - Mahaphala - Anavadyangi - Kamarupa - Vibhavari - Koushiki - Vichitraratnamukuta - Pranatarthi - Prabhanjani - Karshani - Ratri - Tridashartivinashini - Vahurupa - Virupa - Surupa - Rupavarjitha - Bhaktarthishamani - Bhavya - Bhavathapavinashini - Nirguna - Nityavibhava - Nihsara - Nirapatrapa - Tapasvini - Samagithi - Bhavankanilayalaya - Diksha - Vidyadhari - Diptha - Manendrarinipatini - Sarvvathishayini - Vidya - Sarvvasiddhipradayini - Sarvveshwarapriya - Tarkshi - Samudrantaravasini - Akalanka - Niradhara - Nityashiddha - Niramaya - Kamadhenu - Vrihadgarbha - Dhimathi - Mohanashini - Nisankalpa - Niratanka - Vinaya - Vinayapriya - Jvalamalasahasradhya - Devadevi - Manomayi - Mahabhagavathi - Bhaga - Vasudevasamudbhava - Mahendrapendrabhagini - Bhaktigamya - Paravara - Jnanajneya - Jarathitha - Vedantavishaya - Gathi - Dakshina - Dahana - Dantha - Sarvvabhutanamaskritha - Yogamaya - Vibhagajna - Mahamoha - Gariyasi - Sandhya - Brahmavidyashraya - Vijankurasamudhbuthi - Mahashakti - Mahamathi - Kshanthi - Prajna - Chiti - Samvith - Mahabhogindra-Shayini - Vikrithi - Shankari - Shanthi - Ganagandharasevita - Vaishvanari - Mahashala - Devasena - Guhapriya - Maharatri - Shivananda - Shachi - Duswapnanashini - Ijya - Pujya - Jagaddhatri - Durvineya - Swarupini - Guhalvika - Gunothpathi - Mahapitha - Marutsutha - Havyavahantaragadhi - Havyavahasa-Mudhbhava - Jagadyoni - Jaganmatha - Janmamrityujarathiga - Buddhi - Mahabuddhimathi - Purushantaravasini - Taraswini - Samadhistha - Trinethra - Divisamsthitha - Sarvvendriyamanomatha - Sarvvabhutahridisthitha - Samsaratharini - Sattvashuddhikari - Shuddhi - Malatrayavinashini - Jagadpriya - Jaganmurthi - Trimurthi - Amritashraya - Nirashraya - Nirahara - Nirankushapododbhava - Surupa - Bhavini - Harini - Prabha - Unmilani - Sarvasaha - Sarvvapratyayasakshini - Susoumya - Chandravadana - Tandavasaktamanasa - Chakrahastha - Viochithrangi - Sragvini - Padmadharini - Paravaravidhanajna - Mahapurushapurvaja - Vishveshvarapriya - Vidyut - Vidyujjihva - Jithashrama - Vidyamayi - Sahaasrakshi - Sahasravadanathmaja - Sahasrarashmi - Sattvasta - Maheshwarapadashraya - Kshalini - Mrinmayi - Vyaptha - Padmavodhika - Taijasvi - Mahamayashraya - Manya - Mahadevamanorama - Vyomalakshmi - Simharatha - Chekitana - Amitaprabha - Vireshwari - Vimanastha - Vishoka - Shokanashini - Anahatha - Kundalini - Nalini - Padmabhasini - Sadananda - Sadakriti - Vagdevata - Sarvvabhutashrayasthita - Brahmakala - Vishnushivagraja - Paragathi - Kshobhika - Bandhika - Bhedya - Bhedabhedavivarjita - Kalalita - Kalarani - Brahmashri - Brahmahridaya - Vyomashakti - Kriyashakti - Jamashakti - Abhinna - Bhinnasamsthana - Vashini - Vamshakarini - Guhyashakti - Gunatita - Sarvada - Sarvatomukhi - Bhagini - Bhagavatpatni - Sakala - Kalakarini - Sarvvavit - Sarvvatobhadra - Guhyatitha - Guharani - Prakriya - Yogamata - Ganga - Vishveshareshvari - Kapila - Akapila - Kanta - Kamalabha - Kalantara - Punya - Pushkarini - Bhoktri - Puranadarapurahsara - Poshani - Paramaishvaryabhutida - Bhutibhushana - Panchabrahmasamutpathi - Paramarthavigraha - Dharmodaya - Bhanumati - Yogijneya - Manojava - Manorama - Manoraska - Tapasi - Vedarupini - Vedashakti - Vedamata - Vedavidyaprakashini - Yogeshvareshvari - Mata - Mahashakti - Manomayi - - Viyanmurti - Vidyunmala - Vihayasi - Kinnari - Surabhi - Vidya - Nandini - Nandivallabha - Bharati - Paramananda - Paraparavibhedika - Sarvvapraharanopeta - Kamya - Kameshvareshvari - Achintya - Anantavibhava - Bhulekha - Kanakaprabha - Kushmandi - Dhanaratnadhya - Sugandha - Gandhadayini - Trivikramapadodbhuta - Dhanushpani - Shivodaya - Sudurlabla - Dhanadhyaksha - Dhanya - Pingalalochana - Shanti - Prabhavati - Dipti - Pankajayatalochana - Adya - Hritamalodbhuta - Gomata - Ranapriya - Satkriya - Girisha - Shuddhi - Nityapushta - Nirantara - Durga - Katyayani - Chandi - Charichitanga - Suvigraha - Hiranyavarna - Jagati - Jagadyantrapravartika - Sarada - Mandaradrinivasa - Svarnamalini - Ratnamala - Ratnagarbha - Pushti - Vishvapramathini - Padmanana - Padmanibha - Nityatushta - Amritodbhava - Dhunvati - Dushprakampa - Suryamata - Drishadvati - Mahendrabhagini - Soumya - Varenya - Varadayika - Kalyani - Kamalavasa - Panchachuda - Varaprada - Vachya - Amareshvari - Vandhya - Durjjaya - Duratikrama - Kalaratri - Mahabaga - Virabhadrapriya - Hita - Bhadrakali - Jaganmata - Bhaktamangaladayini - Karala - Pingalakara - Kamabheda - Mahasvana - Yashasvini - Yashoda - Shadadhvaparivartika - Shankhini - Padmini - Sankhya - Samkhyayogapravartika - Chaitra - Samvatsararuda - Jagatsampurani - Indraja - Shumbhari - Khechari - Khastha - Kamburgriva - Kalipriya - Khagadhvaja - Khagaruda - Varahi - Pugamalini - Aishvaryapadmanilaya - Virakta - Garudasana - Jayanti - Hridguhagamya - Shankareshtaganagrani - Samyastha - Sankalpasiddha - Sarvvavijnandayini - Kalikalkavihantrui - Guhyanpanishaduttama - Nishtha - Drishti - Smriti - Vyapi - Pushti - Tushti - Kriyavati - Vishvamareshvasreshana - Bhukti - Mukti - Shiva - Amrita - Lohitasarpamala - Bhisani - Naramalini - Anantashayana - Ananta - Naranarayanodbhava - Nrisimhi - Daityamathini - Shankachakragadadhara - Ambika - Sankarshanasamutpatti - Padasamshrava - Mahajvala - Mahabhuti - Sumurti - Sarvvakamadhuka - Suprabha - Sustani - Souri - Dharmakamarthamokshada - Bhrumadhyanilaya - Purva - Puranapurusharani - Mahavibhutida - Madhya - Sarojanayana - Sama - Anadya - Nilotpaladalaprabha - Asthadashabhuja - Sarvvashaktyasanaruda - Dharmadharmavivarjita - Vairagyajnananirata - Niraloka - Nirindriya - Vichitragahanadhara - Shvashvatasthanavasini - Sthaneshvari - Nirananda - Trishulavaradharini - Asheshadevatamurti - Devatavaradevata - Ganambika - Giriputri - Nishumbhavinipatini - Avarna - Varnarahita - Trivarna - Jivasambhava - Anantavarna - Ananyastha - Shankari - Shantamanasa - Agotra - Gomati - Goptri - Guhyarupa - Gunottara - Go - Gih - Govyapriya - Gouni - Ganeshvaranamaskrita - Satyabhama - Satyasandha - Trisandhya - Sandhivarjita - Sarvvavadashraya - Samkhya - Samkhyayogasamudbhava - Asamkhyeya - Aprameyakhya - Shunya - Suddakulodbhava - Vindunadasamutpatti - Shambhuvasa - Shashiprabha - Pishanga - Bhedarahita - Manojna - Madhusudani - Mahashri - Shrisamutapatti - Tamohparepratishthita - Tritattvamata - Trividha - Susukshmapadasamshraya - Shantyatita - Malatita - Nirvikara - Nirashraya - Shivakhya - Chittanilaya - Kashyapi - Shivajnanasvarupini - Daityadanavanirmukhi - Kalakarnika - Shastrayoni - Kriyamurti - Chatruvargapradarshika - Narayani - Narodbhuti - Koumudi - Lingadharini - Karmuki - Kalita - Bhava - Paravaravibhutida - Vadava - Pararddhajatamahima - Vamalochana - Subhadra - Devaki - Sita - Manasvini - Vedavedangaparaga - Manyumata - Mahamanyusamundbhava - Amanyu - Amritasvada - Puruhuta - Purushtuta - Ashouchya - Bhinnavishaya - Hiranyarajatapriya - Hiranyarajani - Haimi - Hemabharanabhushita - Vibhrajamana - Durjneya - Jyotishtomafalaprada - Mahnidrasamudbhyuti - Anidra - Satyadevata - Dirgha - Kakudmini - Hridya - Shantida - Shantivarddhini - Lakshyadishaktijanani - Shaktichakrapravartika - Trishaktijanani - Janya - Shadurmiparivarjita - Sudhama - Karmakarani - Yugantadahanatmika - Sankarshini - Jagaddhatri - Kamayoni - Kiritini - Aindri - Trailokyanamita - Vaishnavi - Parameshvari - Pradyumnadayita - Datri - Yugmadrishti - Trilochana - Madotkata - Hamsagati - Prachanda - Chandavikrama - Vrishavesha - Vishyanmatra - Vindhyaparvatavasini - Himavanmerunilaya - Kailasagirivasini - Chanurahantritanaya - Nitijna - Kamarupini - Vedavedya - Vratasnata - Brahmashailanivasini - Virabhadrapraja - Vira - Siddha - Mahakamasamudbhava - Vidyanadharanirakriti - Apyayani - Haranti - Pavani - Poshani - Kala - Matrika - Manmathodbhuta - Varija - Vahanapriya - Sudha -
Karishini - Vani - Vinavadanatatpara - Sevita - Sevika - Sevya - Garudatmati - Arundhati - Hiranyakshi - Mrigakshi - Manadayini - Vasuprada - Vasumati - Vasudhara - Vasundhara - Dharadhara - Vararoha - Characharasahsrada - Shriphala - Shrimati - Shrisha - Shrinivasa - Shivapriya - Shridhari - Shrikari - Kalya - Shridhararddhasharirini - Anantadrishti - Akshudra -
Dhatrisha - Dhanadapriya - Daityasamuhaniyantri - Simhika - Simhavahana - Suvarchala - Sushroni - Sukirti - Chhinnasamshaya - Rasajna - Rasada - Rama - Lelihana - Amritasrava - Nityodita - Svayamjyotih - Utsuka - Mritajivani - Vajratunda - Vajrajihva - Mangalya - Mangala - Mala - Nirmala - Malaharini - Gandharvi - Garudi - Chandri - Kambalashvatarapriya - Soudamini - Janananda - Bhrikutikutilanana - Karnikarakara - Kakshya - Kamsapranapaharini - Yugandhara - Yugavarta - Trisandhya - Harshavardhini - Pratyakshadevata - Divya - Divyagandhathivasana - Shakrasanagata - Shakri - Sadhya - Charusharasana - Ishta - Vishishta - Shishteshta - Shishtashishtaprapujita - Shatarupa - Shatavarta - Vinata - Surabhi - Sura - Surendramata - Sudyumna - Sushumna - Suryasamsthita - Samiksha - Satpratishtha - Nivrithi - Jnanaparaga - Dharmashastrarthakushala - Dharmajna - Dharmavahana - Dharmadharmavinirmatri - Dharmikamangalaprada - Dharmamayi - Dharmashakti - Vidharma - Vishvadharmini - Dharmantara - Dharmamayi - Dharmapurva - Dhanavaha - Dharmopadeshtri - Dharmaksha - Dharmagamya - Dharadhara - Mahadevaikasakshini - Sadashiva - Vishaynmurti - Vedamurti - Amurtika - Parameshvari - Shobha - Vishala - Prasannavadana - Hrishtatama


Sanskrit - Videos

JYOTISA RAJAYA! - 4 min - VIDEO 

VITAL FORCE 2011 - WORDS OF POWER! - BURNING MAN - 7 min - VIDEO 

SHIVA RAJAYA! - 2 min - VIDEO 

108 Names Of Shiva - 6 min - VIDEO 

Mantra for vitality and health - 9 min - VIDEO 

MANTRAS = VITAMINS FOR YOUR MIND - 10 min - VIDEO 

How to use Sanskrit in your daily life - 8 min - VIDEO 

How mantras work - 9 min - VIDEO

Connecting with Babaji - Mahavatar Babaji calligraphy - 6 min - VIDEO

Babaji Nagaraj - Kriya Babaji - Kriya Yoga - Babaji Meditation - 6 min - VIDEO

1000 names of Shiva - 8 min - VIDEO

Nature Tantra - Strategies to spiritually energize your environment - 5 min - VIDEO 

Sanskrit Gold - 1 min - VIDEO 

Elektrika's Sanskrit Gold - 2 min - VIDEO 

Sanskrit calligraphies on body - Experiment - 7 min - VIDEO 

Sanskrit Calligraphies - 1 min - VIDEO 

Ganga Arti - Fire - Rishikesh - 6 min - VIDEO 

Ganga Arti - Singing - Rishikesh - 10 min - VIDEO 

Ganga Arti - Rishikesh - 2 min - VIDEO 


Sanskrit - Audios

Mantra for vitality and health - 9 min - MP3

MANTRAS = VITAMINS FOR YOUR MIND - 10 min - MP3

Connecting with Babaji - Mahavatar Babaji calligraphy - 6 min - MP3 

Babaji Nagaraj - Kriya Babaji - Kriya Yoga - Babaji Meditation - 6 min - MP3

Mantric Power - Energy highways - 18 min - MP3

1000 names of Shiva - 8 min - MP3

How mantras work - 9 min - MP3

Why calligraphies work - 12 min - MP3

Why keep the calligraphies you write - 13 min - MP3

MANTRAS = VITAMINS FOR YOUR MIND - 10 min - MP3

Mantra for vitality and health - 9 min - MP3

How to turn a sleepless night into a bright awakening - 5 min - MP3

Can you talk to water? - 5 min - MP3


Sanskrit - Resources

Sanskrit language - RESOURCES

Sanskrit calligraphy - ARTICLE

Sanskrit alphabet - Sanskrit script - Devanagiri - RESOURCES

Calligraphies and translations - ARTICLE

Is Sanskrit a better language than English for spiritual development? - ARTICLE


Life powers

Adhikaranya - Destiny

Anurakti - Love

Dariman - Authority

Shimyu - Transformation

Susampad - Creativity

Nadi Vidya - Synergy

Ojas - Vitality

Jyotisa - Light

Prarochana - Influence

Kama - Sex

Indrajala - Magic

Aditi - Freedom

Artha - Money

Shaktipata - Transmission

Kundalini - Energy

Samgha - Group

Diksha - Initiation

Satya - Truth

Darshana - Seeing

Tantra - Teaching

Kamayama - Sexual mastery

Shaktiyama - Life force mastery

Ashanayama - Food mastery

Tanuyama - Body mastery

Shalayama - House mastery


Mantras

Gayatri

Nirvana

Shantih - Peace

Jiva Mukta - Spiritual Liberation

Aham Asmi - I am That

Sat Chit Anand - Truth Consciousness Bliss

Atma Prema - Self Love


Hindu Deities


Brahma

Prajapati


Kali

Kali - Kali

Kali - Bhimanadini

Kali - Kamadatri

Kali - Nilavani

Kali - Sundari para

Kali - 100 Names of Kali

Kali - 1000 Names of Kali


Krishna

Krishna

Krishna + Radha - PHOTOS


Kumara

Kumara

Sanat Kumara


Kumari

Kumari


Lakshmi

Lakshmi


Lalita

1000 Names of Lalita


Parvati

1000 names of Parvati


Radha

Radha + Krishna - PHOTOS


Rama

Rama


Radha

1000 names of Radha - 1

1000 names of Radha - 2


Shakti

Shakti


Shiva

Shiva - Shiva

Shiva - Mahesvara

Shiva - Nataraja

Shiva - Nilakantha

Shiva - Visva

Shiva - Shiva Shankara

Shiva - 1000 names of Shiva

Shiva - 108 names of Shiva


Vedic deities

Prakriti

Surya