VITAL POWERS – SAMAGHA MANTRA

ALFA NAKSHATRA YAMA
ALFA SAMAGHA YAMA
ALFA TANTRA YAMA
ALFA ASHRAMA YAMA
ALFA MANDIRA YAMA
ALFA SHALA YAMA
RAJAYA